Đại Lý HCM: 381 Lũy Bán Bích, Hiệp Tân, Tân, Phú

Đại Lý Hà Nội: